Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

lilywashere
9610 717e 500
Reposted fromnebrajeska nebrajeska viajojinthesun jojinthesun
lilywashere
lilywashere
8140 10d7
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viamaraskowa maraskowa
lilywashere
8643 3e3d
Reposted fromrosewood rosewood viapanrysownik panrysownik
lilywashere
8734 5a2f
true love
Reposted frommadlenaa madlenaa via8agienny 8agienny
lilywashere
3677 e07d
Reposted fromxpression xpression viamaraskowa maraskowa
lilywashere
0867 5a08
Reposted fromctrl-c ctrl-c viashitty-love shitty-love
lilywashere
0724 12ef
Reposted frompugul pugul viajovar jovar
lilywashere
7686 e80a
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamaraskowa maraskowa
lilywashere
5537 0d02
how keys work
lilywashere
lilywashere
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawowlovely wowlovely
lilywashere
5720 059a 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
lilywashere
5992 9f88
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem

November 26 2012

lilywashere
6198 83a0
Reposted fromannnabellle annnabellle viamaraskowa maraskowa

November 24 2012

lilywashere
lilywashere
Piję gorzką czarną kawę i nagle czuję ten znajomy szpitalny zapach w chmurze czarnego tytoniu i coś dotyka we mnie tego miejsca, które ciągle łka i rana sprzed dwóch lat otwiera się jak trup i długo skrywany wstyd zieje ohydnym, gnijącym smutkiem.
— Sarah Kane, 4:48 Psychosis
lilywashere
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins, Igrzyska śmierci
Reposted fromDontKillMe DontKillMe
lilywashere
3486 2e8f
Reposted fromtwice twice viawowlovely wowlovely
lilywashere
7319 7e61
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl